برگزاري پنجمين روز ملی منابع انسانی سال ١٤٠١

روز ملی منابع انسانی

روز ملی منابع انسانی با عرض سلام خدمت اعضاي محترم انجمن صنفي مديران وگروه مديران حرفه اي منابع انساني به رسم احترام وتقدير وتشكر از اعضاي محترم انجمن صنفي ، با عنايت به اينكه هيچ حركت واقدام جمعي بدون همكاري وتلاش منابع انساني آن مجموعه به سر انجام نمي رسد وبرگزاري پنجمين روز ملي منابع […]